Over a million developers have joined DZone.
{{announcement.body}}
{{announcement.title}}

WCF MSMQ Factory Class

DZone's Guide to

WCF MSMQ Factory Class

· ·
Free Resource

/// 
  /// WCF MSMQ Factory class, waarmee zowel server als client programmatisch aangemaakt kunnen worden.
  /// Gebaseerd op een idee van Geoffrey Vandiest 
  /// (http://geoffrey.vandiest.biz/post/Create-a-WCF-service-and-client-using-Msmq-programmatically.aspx).
  /// Zie ook http://www.devx.com/enterprise/Article/39015/1954 voor een overzicht van de architectuur.
  /// 
  /// 
  /// 
 
  ServiceInterface
 
  public class WCFMessagingQueueFactory
  {
    private string _netmsmqAddress;
    private string _netmsmqDLQAddress;
    private TimeSpan _timeToLive = new TimeSpan(24, 0, 0);
    private bool _inActiveDirectory = false;

    /// 
    /// Specificeert of deze queue vanuit een machine in een activedirectory benaderd wordt,
    /// of via een machine die alleen aan een workgroup verbonden is.
    /// Standaard waarde = false.
    /// Zie:
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.configuration.netmsmqbindingelement.useactivedirectory.aspx
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms585430.aspx
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.netmsmqsecuritymode.aspx
    /// 
    /// 
  
  
   true
   if [in active directory]; otherwise, 
  
   false
  .
  
    public bool InActiveDirectory
    {
      get { return _inActiveDirectory; }
      set { _inActiveDirectory = value; }
    }

    /// 
    /// TimeToLive bepaalt hoe lang een bericht in de queue blijft na verzenden. Nadat
    /// TimeToLive verstreken is wordt het bericht in de custom deadletter queue geplaatst.
    /// 
    /// 
  
  The time to live.
  
    public TimeSpan TimeToLive
    {
      get { return _timeToLive; }
      set { _timeToLive = value; }
    }

    /// 
    /// Constructor van 
   class.
    /// 
    /// Naam van de queue.
    [MessageQueuePermission(SecurityAction.Demand, Unrestricted=true)]
    public WCFMessagingQueueFactory(string queueName)
    {
      string _msmqAddress = String.Format(@".\private$\{0}", queueName);
      _netmsmqAddress = String.Format(@"net.msmq://localhost/private/{0}", queueName);
      string _msmqDLQAddress = String.Format(@"{0}DLQ", _msmqAddress);
      _netmsmqDLQAddress = String.Format(@"{0}DLQ", _netmsmqAddress);

      if (!MessageQueue.Exists(_msmqAddress))
        MessageQueue.Create(_msmqAddress, true);

      if (!MessageQueue.Exists(_msmqDLQAddress))
        MessageQueue.Create(_msmqDLQAddress, true);
    }

    /// 
    /// Maakt een server aan.
    /// 
    /// Naam van de namespace.
    /// 
  
    public ServiceHost CreateServer
  
  (string namespaceName)
    {
      var sHost = new ServiceHost(typeof(T));
      NetMsmqBinding binding = null;
      if (InActiveDirectory)
      {
        binding = new NetMsmqBinding(NetMsmqSecurityMode.Transport);
      }
      else
      {
        binding = new NetMsmqBinding(NetMsmqSecurityMode.None);
      }

      // Hier worden de binding variabelen ingesteld die van belang zijn voor de server
      // zie http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.configuration.netmsmqbindingelement_members.aspx
      
      // probeer maximaal 5 keer het bericht uit de queue op te halen
      binding.ReceiveRetryCount = 1;
      // maximaal aantal pogingen om bericht uit de queue op te halen.
      // (1 + MaxRetryCycles) * (ReceiveRetryCount + 1) = totaal aantal pogingen.
      binding.MaxRetryCycles = 3;
      // als het ophalen na 5 seconden niet gelukt is, timeout exceptie
      binding.ReceiveTimeout = new TimeSpan(0, 0, 5);
      // als het ophalen niet lukt, stuur het bericht dan door naar de custom deadletter queue
      binding.ReceiveErrorHandling = ReceiveErrorHandling.Reject;
      // deze queue is niet volatile (alleen in geheugen), bij stroomstoring is het bericht er nog
      binding.Durable = true;
      // toegestane tijdspanne voor openen verbinding
      binding.OpenTimeout = new TimeSpan(0, 0, 5);
      // toegestane tijdspanne voor sluiten verbinding
      binding.CloseTimeout = new TimeSpan(0, 0, 5);

      binding.Namespace = namespaceName;
      ServiceEndpoint serviceEndPoint = sHost.AddServiceEndpoint(typeof(I),
        binding,
        new Uri(_netmsmqAddress)
      );

      return sHost;
    }

    /// 
  
    /// Maakt een client.
    /// 
    /// 
  Name van de namespace.
    /// 
  
    public ChannelFactory
   CreateClient(string namespaceName)
    {
      var binding = new NetMsmqBinding(NetMsmqSecurityMode.None);

      // Hier worden de binding variabelen ingesteld die van belang zijn voor de client
      // zie http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.configuration.netmsmqbindingelement_members.aspx
      
      // levensduur bericht
      binding.TimeToLive = TimeToLive;
      // er wordt maximaal 1 keer een bericht aangeboden, bij fouten direct door naar deadletter queue
      binding.ExactlyOnce = true;
      // deze queue is niet volatile (alleen in geheugen), bij stroomstoring is het bericht er nog
      binding.Durable = true;
      // er wordt een eigen deadletter queue aangeboden
      binding.DeadLetterQueue = DeadLetterQueue.Custom;
      // het adres van de eigen deadletter queue
      binding.CustomDeadLetterQueue = new Uri(_netmsmqDLQAddress);
      // de namespace
      binding.Namespace = namespaceName;
      // gebruik geen active directory om de naam van de queue om te zetten.
      binding.UseActiveDirectory = InActiveDirectory;
      // toegestane tijdspanne voor openen verbinding
      binding.OpenTimeout = new TimeSpan(0, 0, 5);
      // toegestane tijdspanne voor sluiten verbinding
      binding.CloseTimeout = new TimeSpan(0, 0, 5);

      var address = new EndpointAddress(String.Format(_netmsmqAddress));

      var channelFactory = new ChannelFactory(binding, address);

      return channelFactory;
    }
  }

  
Topics:

Opinions expressed by DZone contributors are their own.

{{ parent.title || parent.header.title}}

{{ parent.tldr }}

{{ parent.urlSource.name }}